HTL Strefa

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU HTL-STREFA

HTL-STREFA, promując unikatowe oraz skuteczne rozwiązania w trosce o zdrowie ludzi, koncentruje się na rozwoju biznesu, jednocześnie uwzględniając wartości odpowiedzialności społecznej, etycznej oraz środowiskowej.

HTL-STREFA realizuje swoje działania w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej działalności – teraz i w przyszłych naszych aktywnościach. Dostarczając pacjentom innowacyjne produkty, HTL-STREFA przyczynia się do ochrony ich zdrowia i życia.

Jesteśmy świadomi tego, że sukces naszej firmy jest uzależniony od kondycji otoczenia, w którym firma funkcjonuje. Dlatego staramy się zachować równowagę między trzema celami: biznesowym, społecznym i środowiskowym. 

Polityka jakości
img-1

HTL-STREFA dba o zadowolenie swoich klientów. Wytwarzane przez nas produkty i świadczone usługi spełniają międzynarodowe standardy jakości, uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorców oraz wymogi dynamicznie rozwijającego się rynku.

Wdrożona polityka jakości oraz dostosowanie się do zasad odpowiedzialnego biznesu pozwala nam osiągać przewagę konkurencyjną, zapewnia stabilność i buduje wiodącą pozycję naszej firmy na rynku.


Pracownicy

HTL-STREFA ściśle przestrzega zasad równego traktowania pracowników i niedyskryminowania ich ze względu na płeć, rasę, wiek czy pochodzenie. W firmie, na różnych stanowiskach, zatrudniane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Stosowana przez HTL-STREFA polityka równych szans znajduje swoje odzwierciedlenie w jednakowym dostępie pracowników do awansu oraz wynagrodzenia, uzależnionego od posiadanych kwalifikacji i jakości wykonywanej pracy.

Polityka równych szans przejawia się jednolitymi, oficjalnymi zasadami rekrutacji, przejrzystym regulaminem wynagradzania oraz dostępem do szkoleń i systemu świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników firmy.

W trosce o zatrudniony personel HTL-STREFA zawsze przestrzega praw pracowniczych oraz przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy.

img-2
Społeczność lokalna
img-3

HTL-STREFA podejmuje aktywne działania mające na celu wsparcie oraz aktywizację lokalnej społeczności. Głównym elementem tych działań jest dbałość o rozwój zasobów ludzkich w regionie poprzez zatrudnianie lokalnej społeczności, oraz prowadzenie szkoleń mających na celu dostosowanie kwalifikacji kadry pracowniczej do potrzeb rynku pracy. Prowadząc działalność na rynkach zagranicznych, HTL-STREFA aktywnie promuje region i kraj na arenie międzynarodowej.

Aktywność HTL-STREFA w zakresie społecznego aspektu polityki zrównoważonego rozwoju obejmuje również udział w akcjach charytatywnych oraz przekazywanie świadczeń na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Klienci i dostawcy

Wśród głównych partnerów biznesowych HTL-STREFA znajdują się wiodące koncerny farmaceutyczne prowadzące swoją działalność z poszanowaniem zasad polityki zrównoważonego rozwoju.

HTL-STREFA współpracuje z lokalnymi dostawcami, prowadząc działania mające na celu zaangażowanie ich w proces przestrzegania zasad polityki zrównoważonego rozwoju.

Surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych HTL-STREFA są weryfikowane pod kątem źródła ich pochodzenia oraz jakości.

img-4
Aspekty środowiskowe
img-5

Ochrona środowiska stanowi istotny element biznesu odpowiedzialnego społecznie. HTL-STREFA podejmuje szereg działań proekologicznych, takich jak:

  • przestrzeganie aktualnych norm prawnych,
  • racjonalna gospodarka odpadami oparta na segregacji odpadów technologicznych celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia.

HTL-STREFA koncentruje się na realizacji oczekiwań swoich interesariuszy: pacjentów, lekarzy, pracowników, partnerów społecznych, klientów i dostawców, tworząc warunki do prowadzenia rzetelnego dialogu i długoterminowego współdziałania, w celu dostarczenia wartości dla całego społeczeństwa.

Strategia Podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 roku.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 roku.