HTL Strefa

WZA

Regulamin WZA

Proponujemy zamieszczenie w tej sekcji regulaminu WZA.

Najbliższe WZA

Proponujemy umieszczać tu najważniejsze dla inwestorów informacje na temat najbliższego WZA, tj. informacje na temat jego zwołania i porządku obrad, wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na WZA, formularz do wykonania prawa głosu, jak również projekty uchwał WZA.

Proponujemy aby sekcja ta była widoczna tylko po zwołaniu kolejnego WZA. Po zakończeniu WZA proponujemy informacje o Walnym, wraz z treścią uchwalonych uchwał, przenosić do sekcji „Archiwum WZA”.

Archiwum WZA

Proponujemy zamieszczenie w tej sekcji informacji/ dokumentów z WZA, które się
odbyły, w porządku chronologicznym oraz zapisu przebiegu obrad WZA w formie audio lub wideo.